Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Pet Specials tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Pet Specials uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW), verzending binnen Nederland en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Pet Specials is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Pet Specials zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
6. Alle prijzen onder voorbehoud. Wijzigt een prijs dan kunnen beide partijen de overeenkomst ongeldig verklaren.
7. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden de ondernemer niet.

Artikel 2. Offertes
Pet Specials is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Pet Specials behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Pet Specials het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Pet Specials genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Pet Specials bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Pet Specials schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Pet Specials opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Pet Specials de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Pet Specials op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Pet Specials te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
5. Pet Specials probeert zo snel mogelijk te leveren. Wanneer besteld voor 12:00 uur ( maandag tot donderdag) kunt u in de meeste gevallen de bestelling ( indien op voorraad ) de volgende dag verwachten. Bestellingen gedaan op vrijdag, zaterdag en zondag zullen op maandag worden verwerkt. Wordt er betaald door middel van een banktransactie dan zal de levering volgen nadat het bedrag is bijgeschreven (+/- 3 dagen). Indien er sprake is van een langere levertijd dan is dit aangegeven.
6. Artikelen waar staat dat deze voorradig zijn kan betreffen op voorraad bij de leverancier. Bij het product staat dan ten alle tijden aangegeven dat er een levertijd is. De levertijd welke aangegeven is betreft een indicatie daar een groot aantal producten geïmporteerd wordt vanuit het buitenland.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pet Specials zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pet Specials de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pet Specials daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Pet Specials geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pet Specials kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Pet Specials naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Pet Specials op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Pet Specials ter kennis gekomen omstandigheden Pet Specials goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Pet Specials de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Pet Specials bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Pet Specials schadevergoeding te vorderen.
4. Druk en zet- ( typ ) fouten onder voorbehoud.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Pet Specials te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. U heeft na annulering nogeens 14 dagen om uw product retour te sturen. Hierop zijn vastgestelde regels van toepassing, te lezen op onze website onder Garantie en Retournering. Producten uitgezonderd van het retourneren zijn producten die kunnen bederven zoals snacks en voeding.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Pet Specials te melden. De klant dient het product – na overleg met Pet Specials – te sturen naar een door Pet Specials vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Pet Specials ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Pet Specials deze betalingen binnen dertig (14) werkdagen nadat Pet Specials het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Pet Specials behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Pet Specials of de leverancier van het product) is beschadigd.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Pet Specials schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Pet Specials de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Pet Specials heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
5. Wanneer een product valt onder Maatwerk (zoals bijvoorbeeld een naam laten borduren op een mand of kussen ) dan worden deze nimmer retour genomen.
6. De kosten van retournering zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8. Uitvoering
1. Pet Specials zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pet Specials, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling (uitzondering zijn remboursbetalingen)
2. Als de Afnemer (bij het uitzonderlijke geval van een betaling na levering) een factuur van Pet Specials niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Pet Specials op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel 7.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Pet Specials tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Pet Specials, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Pet Specials heeft voldaan.
3. Ingeval Pet Specials de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Pet Specials op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Pet Specials door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Pet Specials als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Pet Specials zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Pet Specials en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14.  Auteursrechten
Pet Specials wenst op geen enkele wijze auteursrechten te schenden. Indien iemand van mening is dat zijn of haar auteursrechten worden overtreden, verzoeken wij diegene ons hiervan d.m.v. email op de hoogte te stellen met vermelding van de gebruikte foto en pagina hiervan. Bij gebleken terechtheid van overtreding van auteursrechten zal de betreffende foto vanzelfsprekend van de website worden verwijderd, zodanig worden gewijzigd overeenkomstig uw wensen of bronvermelding danwel linking aan uw site vermeld worden. Bij eventuele emails betreffende dit onderwerp verzoeken wij u zo gedetailleerd mogelijk te zijn en duidelijk de reden aan te geven waarom men meent dat copyright geschonden wordt.

Artikel 15.  Verzendkosten
Voor bestellingen bedragen de verzendkosten € 3,95. De verzendkosten vindt u in de winkelwagen. Wanneer u een artikel plaatst in de winkelwagen en klikt op afrekenen dan verschijnt de verzend kosten.

Artikel 16. Retourneren producten
Een product kan terug gestuurd worden binnen 14 dagen na ontvangst. De kosten voor het retourneren draagt u zelf. Producten uitgezonderd van het retourneren zijn producten die kunnen bederven zoals snacks en voeding.